fbpx

 

Leguan Lifts support

After sales and spare parts

 

+358 3 347 6448
spareparts.leguan(a)avanttecno.com

 

International after sales contact details can be found from the dealer map.

Leguan 190 käyttöohjeet / user manuals

<ul>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211122_FI-Leguan-190-kaytto-ja-huolto-ohje.pdf”>Leguan 190 FI Suomi 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211122_EN-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 EN English 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211118_USA-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 USA English 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211125_EN-AUS-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 AUS English 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211122_DE-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 DE German 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211220_NO-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 NO Norwegian 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211210_NL-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 NL Dutch 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211122_FR-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 FR French 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20220110_SV-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 SE Swedish 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211220_DA-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 DA Danish 2022 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2021/10/20210615_RU-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 RU Russian 2021 &gt;</a></li>
<li><a href=”https://www.leguanlifts.com/wp-content/uploads/2022/01/20211220_ES-Leguan-190-Operator-and-Service-Manual.pdf”>Leguan 190 ES Spanish 2022 &gt;</a></li>
</ul>